W ramach abonamentu oferujemy:

 

 • profesjonalną opiekę – wszystkie opiekunki mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi

 • małe grupy 8-9 osobowe (opieka w 3 grupach wiekowych),

 • codzienną opiekę pielęgniarki,

 • pakiet zajęć edukacyjno-artystycznych,

 • działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych, samoobsługowych

 • organizację zajęć inspirujących i aktywizujących dziecko do podejmowania czynności radzenia sobie w otaczającym go środowisku

 • organizację zabaw dydaktyczno – wychowawczych i ruchowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,

 • na życzenie rodziców konsultacje z logopedą i psychologiem – dodatkowo płatne

 • organizację imprez okolicznościowych zgodnie z planem pracy Żłobka

 • organizację imprez urodzinowych (sala oraz opieka w godzinach pracy żłobka od poniedziałku do piątku w cenie abonamentu)

 • warsztaty dla rodziców i wiele atrakcji.

 

Praca opiekuńczo – wychowawcza realizowana jest na podstawie programu dostosowanego do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zatwierdzonego przez dyrektora.

Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych, włączać się w organizację przedsięwzięć i imprez okolicznościowych.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

6. 45 – 8. 15      Przywitanie i przyjmowanie dzieci, zabawy poranne.
8. 15 – 8.45        Poranna toaleta z nocnikowaniem, I śniadanie.
8. 45 – 9.00        Zabawy integracyjne, zabawa swobodna.
9. 00 – 9. 30     Zajęcia edukacyjne /zajęcia plastyczne, rytmika, zabawy z muzyką, zabawy dydaktyczne/.

9.30-10.30       W dni pogodne werandowanie lub spacer, zabawy na placu zabaw. W dni niepogodne – zabawa swobodna: układamy układanki i klocki, śpiewamy piosenki, tańczymy, czytamy książeczki i bajki.
10. 30 – 10.50    Mycie rączek, nocnikowanie, przygotowanie do posiłku

10. 50 – 11. 10   II śniadanie

11. 10 – 13. 00  Zajęcia relaksacyjno – wyciszające słuchanie muzyki, czytanie bajek i wierszy, leżakowanie

13. 00 – 13. 45   Przygotowanie do obiadu, toaleta, obiad
13. 45- 14. 15   Zabawa swobodna

14. 15- 15. 00    Zajęcia w formie zabaw edukacyjnych (spotkanie z literaturą dziecięcą – poczytaj mi Ciociu/edukacja artystyczna, zabawy z wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne, zabawy paluszkowe i in.).
15.00 – 15.30    Toaleta z nocnikowaniem, podwieczorek.
15.30 – 16.30     Witamy kochanych rodziców – odbiór dzieci, dla pozostałych zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zabawy dowolne.

 

 

 

METODY PRACY

 

Edukacja przez zabawę

 

W żłobku to zabawa jest naturalną, charakterystyczną formą aktywności dziecka. To jedna z najważniejszych „sił napędowych” rozwoju dziecka, odpowiadająca jego potrzebom. Zabawa  to działalność wykonywana dla przyjemności, to przyjemne spędzenie czasu. Zabawa dostarcza dziecku zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. We współczesnej pedagogice, coraz więcej mówi się o roli zabawy w rozwoju dziecka, jako podstawowej formie jego aktywności.

 

Zabawa jest jedną z metod wychowawczych dziecka, która:

 

−  jest czynnością wykonywaną dla przyjemności,

−  jest działaniem atrakcyjnym, wykonywanym dobrowolnie,

−  jest zachowaniem swobodnym pozbawionym motywacji materialnych,

−  jest główną formą wyrażania zainteresowań dziecka,

−  jest czynnikiem kształtowania osobowości,

−  jest środkiem rozwoju psychiki dziecka,

−  jest sposobem zaspokojenia potrzeby ekspresji i twórczości,

−  jest formą aktywnego wypoczynku i odprężenia,

−  jest główną formą poznawania rzeczywistości,

−  jest naturalną i wrodzoną metodą uczenia się dziecka.

 

Działania poprzez zabawę mają wpływ na:

 

1)  edukację estetyczną – rozwijają oraz pogłębiają wrażliwość, wyobraźnię

artystyczną, pozwalają na własną twórczość, a nie odtwórczość znanych

schematów,

2)  edukację intelektualną – ponieważ kształtują spostrzegawczość, pamięć,

myślenie, rozwijają zainteresowania i umiejętności, dostarczają wiedzy o

otaczającej rzeczywistości,

3)  edukację moralną, gdyż kształtują postawy humanistyczne, umiejętność

rozumienia drugiego człowieka,

4)  edukację społeczną, dlatego,  że integrują grupę, kształtują kulturę

współżycia i współdziałania.

 

 

Zabawy edukacyjne w naszym Żłobku:

 

 

Zabawy paluszkowe

 

-poprawiają sprawność manualną dziecka, która potrzebna jest przy wykonywaniu czynności wymagających precyzyjnych ruchów rąk, np. przy ubieraniu się, pisaniu, rysowaniu, manipulowaniu różnymi przedmiotami,

-wpływają na umiejętność komunikowania;

-budują pozytywny kontakt emocjonalny pomiędzy dzieckiem, a dorosłym,

-pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności, co małym dzieciom często przychodzi z trudem,

-ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała. Dziecko uczy się, jak się nazywają i gdzie znajdują poszczególne części jego ciała.

-wpływają korzystnie na rozwój mowy dziecka, wzbogacając jego słownictwo.

 

Edukacja artystyczna

 

Edukacja artystyczna kształtuje wrażliwość estetyczną i wyobraźnię plastyczną. Pozwala na obserwację sytuacji i stosunków przestrzennych. Umożliwia wyrażanie wizualnych cech otoczenia, jak : barwa, kształt, wielkość, podstawowymi środkami wyrazu plastycznego. Rozwija też  aktywność twórczą oraz sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową.

Muzykoterapia

Muzyka, dostarczając dziecku wrażeń estetycznych, kształtuje u niego kanon piękna. Rozwija poczucie rytmu i aktywizuje do wyrażania ekspresji ruchowej. Wzbogacając świat uczuć i przeżyć,

pozytywnie wpływa na sferę emocjonalną i intelektualną dziecka. Zajęcia ruchowe przy muzyce stymulują rozwój ruchowy dziecka. Aktywizują aparat mięśniowo-ruchowy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia jego sprawności poprzez doskonalenie precyzji i płynności ruchów.

 

Zabawy z użyciem chusty animacyjnej

 

Zabawy z chustą są bardzo atrakcyjne dla małego dziecka. Angażując dzieci emocjonalnie, wywołują u nich śmiech i radość. Bazują na ich spontanicznej aktywności i pobudzają do działań kreatywnych. Dostarczając doznań wzrokowych, dotykowych i ruchowych, wszechstronnie stymulują rozwój dzieci.

Zabawy z zastosowaniem elementów Metody Weroniki Sherborne

Podstawowym elementem metody jest ruch, dostarczający dziecku doznań kinestetycznych i rozwijający poczucie równowagi. Zadaniem terapii ruchowej W. Sherborne jest wywarcie wpływu na trzy sfery: motoryczną, emocjonalną i umysłową. Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie poprzez ruch:

-świadomości własnego ciała,

-świadomości przestrzeni i działania w niej,

-dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

 

Edukacja zdrowotna

 

Edukacja zdrowotna w żłobku opiera się na zaspakajaniu potrzeb zdrowotnych dzieci. Wraz z wiekiem wzrasta aktywny i świadomy udział dzieci w staraniach o własne zdrowie. Zabawy promujące zdrowie są działaniami wychowawczymi, które uwzględniają intensywność rozwoju psychofizycznego i społecznego. Edukacja zdrowotna kształtuje właściwe nawyki higieniczne i wzbogaca wiedzę poznawczą dzieci.

 

Cała Polska Czyta Dzieciom

 

Literatura dziecięca rozwija wyobraźnię i myślenie małego dziecka. Kształtuje kanon piękna i wpływa na rozwój mowy biernej i czynnej maluchów. Poza tym częste czytanie książek buduje więź emocjonalną dziecka z osobą dorosłą.